Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 – Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO”) plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok :

  1. Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.
  2. Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Oprávnenými aktivitami budú nasledovné:

  1. Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav) v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu.
  2. Vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT”) a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Žiadateľ v komplexnom reštrukturalizačnom programe zariadenia preukáže, že ním zvolené aktivity sú nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia modernizácie zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v programovom období 2007 – 2013 budú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP”) povinní vykonať a ukončiť VO, resp. OVS najneskôr ku dňu uzávierky prijímania žiadostí o NFP. Ukončenie VO, resp. OVS a predloženie kompletnej dokumentácie z vykonaného VO, resp. OVS ako prílohy žiadosti o NFP bude podmienkou pre zaradenie žiadosti o NFP do konania o žiadosti. Žiadateľ predloží kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Žiadateľ je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z VO resp. OVS až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po akceptácií verejného obstarávania zo strany RO. Žiadateľ predloží 1x originál, 1x kópia dokumentácie zrealizovaného VO resp. OVS a 1 x elektronicky na mediálnom nosiči.

Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO resp. OVS uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania resp. obchodnej verejnej súťaže zo strany RO.

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO resp. OVS oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ, ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy”,ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ”

RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultácií k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO, resp. OVS s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 278, 02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese: info.opz@health.gov.sk

Termíny telefonických konzultácií:

Utorok: 8.00 – 12.00 hod.

Štvrtok: 8.00 – 12.00 hod.

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015.

Priority na rok 2015 sú:

Akcia 1: Európska pamiatka

V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na

- Druhú svetovú vojnu a nárast intolerancie, ktorá spôsobila zločiny proti ľudskosti;

- Vplyv Druhej svetovej vojny na povojnovú architektúru v Európe: jej rozdelenie a Studená vojna, začiatok Eúrópskeho integračného procesu po Schumanovej Deklarácii 1950

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Diskusia o budúcnosti Európy: Súčasná debata o EÚ v čase ekonomickej krízy a európskych voľieb 2014, vyžaduje ďalšie prehĺbenie diskusie o budúcnosti Európy, o tom akú Európu jej občania chcú, a tiež podporenie nových foriem občianskej participácie a posilovanie existujúcich foriem. Diskusia by mohla byť založená na skúsenostiach z histórie ako aj konkrétnych úspechoch Európskej Únie. Diskusia sa nemusí upriamovať len na občanov ktorí podporujú koncept EÚ, ale aj na občanov, ktorí doposiaľ neboli zapojení alebo spochybňujú EÚ a jej úspechy.

ANNEX k rozhodnutiu o implementácii programu si môžete stiahnuť TU.

Viac informácií na stránke agentúry EACEA.

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 – 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia schválila dňa 10.12. Slovensku Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám. V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. “Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien,” uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu. Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu. Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti. Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.

EurActiv.sk/TASR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

 

COST výzva

COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) je medzivládna rámec podpory spolupráce medzi vedcami a výskumníkmi v celej Európe tým, že poskytuje podporu pre sieťové činnosti vykonávané v rámci Akcie COST.

Radi by sme Vás informovali, že oficiálne vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie návrhov je zverejnená na internetovej stránke COST (pozri http://www.cost.eu/participate/open_call).

ŠFRB spustil infolinku

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti informácií pre súčasných a budúcich klientov spustil infolinku 0850 166 031 prostredníctvom ktorej je možné získať všetky informácie týkajúce sa existujúcich úverov ako aj informácie o možnostiach poskytnutia nových úverov. V minulosti bolo možné získať tieto informácie len prostredníctvom Mestských úradov, na webe www.sfrb.sk alebo prostredníctvom prezentácií ŠFRB na rôznych podujatiach a veľtrhoch.

„V čase skúšobnej prevádzky bol zistený veľký záujem o túto možnosť komunikácie so ŠFRB . Telefonujúcich najviac zaujíma možnosť poskytnutia úveru na kúpu bytu, výstavbu rodinného domu, možnosť rekonštrukčných prác, obnovy a zateplenia bytových domov, predčasného splatenia úveru a občanov ZŤP ich možnosť na získanie výhodného úveru. ” povedala generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová.

Štátny fond rozvoja bývania

(ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

open-book

Výzva na prevenciu kriminality pre rok 2015

Výzva na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

· Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Financovanie a spolufinancovanie:

· Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

· Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

· Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť, korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií(film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

Upozornenie:

· Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

· Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015.

· Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

· Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

· Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

· Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

· Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

· Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

· Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt (FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:   http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015

 

 

 

Slovensko má schválené prvé operačné programy

Operačný program Kvalita životného prostredia a operačný program Integrovaná infraštruktúra sú dva z celkového počtu desať OP a ich finalizovanie prichádza 10 mesiacov po začiatku nového programového obdobia 2014-2020.

Dotácie v kultúre – výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 sú už zverejnené

program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorínv Martine

16. január 2015

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

1. december 2014

Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

1. december 2014

Umenie

2. december 2014

Pro Slovakia

15. december 2014

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

5. december 2014

Nehmotné kultúrne dedičstvoa kultúrno-osvetová činnosť

5. december 2014

Kultúrne poukazy

30. jún 2015

 

Bližšie informácie nájdete na: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2015-2c5.html