Profil VO

IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA DOTÁCIE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Regionálna rozvojová agentúra Turiec

Adresa: Kolónia Hviezda 185, 036 01 Martin

IČO: 37815997  DIČ:2021734847

Číslo dotačného účtu: 7746475004/5600, Prima banka Slovensko a. s., pobočka Martin

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Registrovaná: Okresný úrad v Žiline, Odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 28.5.2003, číslo: OVVS/ZZ PO-3/03

Regionálna rozvojová agentúra Turiec je verejným obstarávateľom podľa § 8 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

súhrnna správa o zákazkach

Objednávky:

objednávka č. 1 Radio Rebeca

objednávka č. 2 Pobratim s.r.o.

objednávka č. 4 2016 VONS GYM s.r.o.

Faktúry:

FA Rebeca

FA Pobratim s.r.o.

FA Pobratim s.r.o.