open-book

Projekty

EU_flag_LLP_EN-01

Číslo projektu-zmluvy: 133421018

Program: LEONARDO DA VINCI

Názov projektu: Domáci energetickí posudzovatelia Európy

Skratka projektu: DEA Europe

Názov inštitúcie: Regionálna rozvojová agentúra Turiec, Kolónia Hviezda 185, 036 01 Martin

Zoznam schválených partnerských inštitúcií:

Koordinátor: Funky Renewables Ltd, London, Veľká Británia

Partneri:

Partner č.1 : Cleaner Production Center Austria, Informationszentrum fur umweltgerechte Produktion GmbH, Graz , Rakúsko

Partner č. 2: Bildungscenter Suedthueringen e.V., Zella-Mehlis, Nemecko

Partner č. 3: RA Alternatif Enerji Ltd, Izmir, Turecko

 

Zhrnutie plánovaného partnerstva.

Európa potrebuje znížiť svoju závislosť na fosílnych palivách ( ropa , uhlie , plyn , atď )           a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov ( napr. veterná energia , solárna , vodná ), ako aj zabezpečiť to, aby existujúce budovy boli rovnako energeticky efektívne. Kľúčovou súčasťou tohto právneho rámca / legislatívy je ” smernica energetickej hospodárnosti budov ” (smernica 2002/91/ES EPBD), ktorá vyšla prvýkrát v roku 2002 (aktualizovaná v roku 2010 ). Smernica vyžaduje, aby všetky členské krajiny EÚ prispeli k posilneniu stavebných predpisov a zaviedli povinnosť zaviesť energetické systémy certifikácie výkonu pre budovy ( EPC ). Budovy predstavujú 40 % spotreby energie v Európe a sú zodpovedné za tretinu emisií skleníkových plynov. Ak chceme transformovať našu spoločnosť na energeticky efektívnu               a de – karbonizovanú, je to  jedna z najdôležitejších úloh ako zabezpečiť ” zelené ” budovy .

Tento projekt bude platformou pre európsku spoluprácu pre partnerov z Nemecka, Portugalska * , Slovenska, Turecka a Veľkej Británie. Ide o výskum osvedčených prístupov o spoločných témach týkajúcich sa energetického hodnotenia budov ( najmä pre domácnosti ) a príslušného odborného vzdelávania pre vnútroštátne energetické posudzovanie, so zameraním na : špecifikácia žiaducich výsledkov vzdelávania kvalifikovaných odborníkov ( v rámci Európskeho kvalifikačného rámca a ECVET ) a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja.

Súčasťou projektu budú aj prebiehajúce miestne aktivity zamerané na výskum, face – to – face stretnutia s odborníkmi v tomto odvetví, rovnako ako
pozorovanie, školenie a poradenstvo na tému energetické zhodnotenia budov. Budeme používať mobility  pre splnenie týchto cieľov. Budeme komunikovať a získavať informácie o príkladoch domáceho energetického hodnotenia v príslušnom vnútroštátnom kontexte. Budeme zdieľať naše informácie a vedomosti prostredníctvom internetového blogu , správy a počas  ESE energie Symposium ( konferencie ) 2015v Izmire , Turecko .

 

 

* Portugalský partner nebol schválený

 

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov je jednou zo základných požiadaviek smernice č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu o Energetickej hospodárnosti budov, ktorú Slovenská republika prevzala do svojho právneho systému zákonom č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ukladá od 1.januára 2008 povinnosť Energetickej certifikácie budov.

Príklad Energetického certifikátu/štítku budovy

 

 

KEDY STE POVINNÝ ZAOBSTARAŤ ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

Povinnosť zaobstarať Energetický certifikát vzniká pri:

 • predaji budovy
 • prenájme budovy
 • dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy

KOMU VZNIKLA TÁTO POVINNOSŤ?

Povinnosť, má podľa zákona vlastník budovy, vzťahuje sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo. Táto povinnosť sa vzťahuje na rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

AKÉ SÚ POVINNOSTI VLASTNÍKA BUDOVY?

Ak ste vlastník budovy, ste povinný uchovávať Energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a:

 • pri predaji budovy odovzdať platný Energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného Energetického certifikátu jej nájomcovi

Vlastník existujúcej budovy je tiež povinný:

 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla umiestneného v budove
 • zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom
 • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia
 • umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.
ČO JE CIEĽOM ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV, KTO JU VYKONÁVA A ČO JE POTREBNÉ PODSTÚPIŤ PRE JEJ ZABEZPEČENIE?

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť Energetickú hospodárnosť budov a v súvislosti s tým znížiť produkciu emisií CO2. Hodnotenie energetickej náročnosti vykonávajú odborne spôsobilé osoby pre nasledovné miesta spotreby:

 • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
 • Vykurovanie a príprava teplej vody
 • Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
 • Vetranie a klimatizácia

Súčtom niektorých alebo aj všetkých vyššie uvedených hodnotení oprávnených osôb je Energetický certifikát budovy (v určitých prípadoch aj Energetický štítok budovy), ktorý je pre Vás to, čo potrebujete pre splnenie si povinnosti Energetickej certifikácie. Zabezpečenie týchto hodnotení jednotlivo je často krát veľmi náročné a zdĺhavé, čo vás v konečnom dôsledku ukráti o čas a energiu.

Dokumenty projektu:

Meeting_Minutes_Activities RALEN Blog Contributions Martin Gabriel Rasto Michal Impressions CPC DEA EUROPE Project_DB_Funky M_Hlavac G_Hulman R_Tarhaj M_Kubis